استانبول گه 7 ملیون خارجی کیلگن

تاریخی و مدنی شهر بولگن استانبولگه 8 آی جریانیده شونچه سیاح کیلگن

استانبول گه 7 ملیون خارجی کیلگن

تاریخی و مدنی گوزه ل لیگی بیلن دنیانینگ تنیقلی شهرلری آره سیگه کیرگن استانبول گه 8 آی جریانیده 7 ملیون خارجی کیلگن.

توریزم و مدنیت وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده، اگست اییده کیلگن توریست نینگ سانی اوتگن ییل گه کوره 37 فایز آرتیب، 1 ملیون 247 مینگ 384 کیشی گه بارگن.

اوتگن ییل نینگ 8 آی جریانی گه کیلگن توریست سانی بوییل 10،8 فایز آرتیب 6 ملیون 952 مینگ 86 نفرگه بارگن.

کوپراق آلمان، ایران و سعودی عربستاندن کیلگن.علاقه لی ینگی لیکلر