مینگه اسلامنی توشینتیریب بیر
بوییرده حاضر مواد یوق