سوو آستی مدافعه‌ حربي و کشف نفت کیمه‌سی (MİLGEM) پروژه سی 2

سوو آستی مدافعه‌ حربي و کشف نفت کیمه‌سی (MİLGEM)  پروژه سی 2

لیبل: پروژه , ملی