استانبولده بنا ایتیلگن ینگی مسجددن عکس گاتلریسی

sancaklar camii (6).jpg |

sancaklar camii (6).jpg

ساحتمانی و نقشه سی بیلن متفاوت بولگن و 2013 - ییلی استانبولده قوریلگن مسجدنینگ عکس گالریسی


لیبل: گالری , عکس , مسجد