میلادی 2016 نچی ییلی جولای آیی نینگ 15 نچی کونیده ترک ملتی کودتاچیلر گه قرشی کوره شیب دموکراسی سی نی اسره ب قالدی

میلادی 2016 نچی ییلی جولای آیی نینگ 15 نچی کونیده ترک ملتی کودتاچیلر گه قرشی کوره شیب دموکراسی سی نی اسره ب قالدی |

میلادی 2016 نچی ییلی جولای آیی نینگ 15 نچی کونیده ترک ملتی کودتاچیلر گه قرشی کوره شیب دموکراسی سی نی اسره ب قالدی

میلادی 2016 نچی ییلی جولای آیی نینگ 15 نچی کونیده ترک ملتی کودتاچیلر گه قرشی کوره شیب دموکراسی سی نی اسره ب قالدی


لیبل: دموکراسی , ترکیه