یونان پولیسی افغانستان لیک قاچاق مهاجرلرنی چیگره حدودیگه کیلتیریب تشله دی

تورکیه دن قاچاق اوتگن مهاجرلرنی یونان پولیسی اوشلب-آلیب چیگره حدودیگه کیلتیریب تشله گن.

یونان پولیسی افغانستان لیک قاچاق مهاجرلرنی چیگره حدودیگه کیلتیریب تشله دی

قاچاق اوله راق یونانگه اوتگن 100 کیشی مهاجرنی یونان پولیس اداره سی اوشلب، تورکیه نینگ چیگره سیگه کیلتیریب تشله دیلر.

مذکور مهاجرلر، مریچ دریاسی آرقه لی یونان گه اوتیب بارگن لیکلرینی بیراق یونان پولیسی اوشله گندن کیین تیاق آتیب یمان معامله قیلگنینی بیلدیردیلر.

پاکستان، افغانستان و سوریه لیک قاچاق و پناهنده لر ادیرنه کوچ اداره سیگه تسلیم بیریلدیلر.علاقه لی ینگی لیکلر