ناسا فضا راکتی قزاقستانده گی استیشندن فضاگه قره تیب آتیلدی

ایچیده خلق ارا فضا شناس لیک اداره سی ناسانینگ انجنیرلری بولگن حالده فضاگه قره تیب آتیلدی

ناسا فضا راکتی قزاقستانده گی استیشندن فضاگه قره تیب آتیلدی
فضانوردلرنی آلیب بارووچی راکت فضاگه قره تیب آتیلدی
فضانوردلرنی آلیب بارووچی راکت فضاگه قره تیب آتیلدی

فضانوردلر 5 آی لیک بیر وظیفه اوچون فضاگه قره ب حرکت قیلدیلر...

سفر 53-54 پرسونلی روسکوسموس دن سویوز راکت قومندانی الکسندر میسورکین و ناسادن فضا انجنیرلری مارک واند هی و جو اکابا، خلق ارا فضا استیشنیده گی بیش آی لیک وظیفه سینی اجرا ایتیش اوچون قزاقستانده جایلشگن بای قونور فضا استیشنیدن فضاگه قره تیب آتیلدی.



علاقه لی ینگی لیکلر