tek_yurek_her_persembe banner
elimi_birakma_680x100-her-pazar banner


/
X

MEVZUAT ve KARARLARİlgili Kanunlar
Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun
Etik İlkelerle ilgili Kanun ve KHK hükümleri
Devlet Memurları Kanunu ilgili hükümler
Türk Ceza Kanunu ilgili hükümler
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

Etik Kurulu Başkan ve Üyeleri
Etik Komisyonları, 5176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, üst yöneticinin görevlendirmesi ile bir üst yönetici yardımcısının başkanlığında (Bakanlık ve müsteşarlıklarda Müsteşar Yardımcısı, müstakil kurum/kuruluşlarda, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında Başkan Yardımcısı, müstakil genel müdürlüklerde Genel Müdür Yardımcısı, illerde Vali Yardımcısı, belediyelerde Belediye Başkan Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam gibi) diğer ilgili birimlerden (Teftiş / Denetim Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Personel / İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı v.d.) üyelerin görevlendirilmesiyle teşekkül ettirilir.

Bu bağlamda, TRT Kurumu Etik Kurulu Başkan ve Üyeleri:
Başkan: Dr. Zeki ÇİFTÇİ (0312 463 21 40)
Üye: Maruf OKUYAN (0312 463 21 90)
Üye: Ahmet AKÇAKAYA (0312 463 22 30)