bilbakalımtrt_2021 banner
trtcocuk_kitaplik_2021 banner
Kuranı Kerim GOY_2021_680*100 banner
Bir Zamanlar Kıbrıs_680*100 banner
özüsözüinsan_banner_680x100 banner
Gelecegin_İletisimcileri_2021_680*100 banner


/
X


12.04.2018


TRT Yönetim Kurulu Toplantı düzenine ilişkin açıklamamızCHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel tarafından TRT Yönetim Kurulunun çalışmalarını düzenleyen Yönetmelik de yapılan değişiklik ile ilgili olarak,  KİT Komisyonu'na gönderdiği yazıda yer alan bazı iddialar üzerine bu basın açıklamasının yapılmasına gerek görülmüştür. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun çalışma esasları  “TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” ile düzenlenmiş ve 27217 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik hükümlerinde, Kurulun, Genel Müdürün başkanlığında en az 5 üye ile toplanacağı ve en az 4 üyenin oyu ile karar verebileceği belirtilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulunun kararları ile ilgili düzenlemede,
 
“(1) Yönetim Kurulu gündemi, gündemde olan ve olmayıp da gündeme alınmasına karar verilen Genel Müdürlük veya üyelerin teklif yazıları ile sözlü önerileri, toplantıya katılan ve katılmayan üyelerin adları, katılmayan üyelerin mazeretli olup olmadıkları, toplantıda alınan kararların metinleri; karar tarihi ve sayıları ile varsa karşı oy gerekçeleri eklenerek raportör tarafından tutanak haline getirilir ve bu tutanak Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
 
(2) İmzalı tutanak, raportör tarafından karar defterine tarih ve sıra numarası ile yapıştırılarak mühürlenir. Teklif yazılarının ekinde yer alan belgeler ise Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğünce dosyasında saklanır.
 
(3) Kararlar, Yönetim Kurulunca farklı bir tarih belirlenmemiş ise alındığı tarihte yürürlüğe girer.
 
(4) Yönetim Kurulu karar defteri ve ekleri Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü tarafından muhafaza edilir. Karar defteri ve ekleri Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin talebi ile Büro Koordinatörlüğünde veya gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantısında incelenebilir.
 
(5) Yönetim Kurulu üyeleri, gerek görevdeyken gerekse görevlerinden ayrıldıktan sonra kendi görev dönemlerinde alınan kararlara, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğünden erişebilirler. Üyeler, yasal bir soruşturma/inceleme kapsamında katıldıkları toplantılarda alınan kararlara ve eklerine ayrıca ihtiyaç duymaları halinde, gerekçelerini belirten bir yazı ile bunların tasdikli birer örneğinin kendilerine verilmesini talep edebilirler.
 
(6) Yönetim Kurulu Kararlarının ve eklerinin Kurumda saklanma süresi onbeş yıldır.”
 
Hükümleri yer almaktadır.
   
Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere;
Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülen gündem maddeleri ve alınan kararlara ilişkin belgeler üyelerce ıslak imza ile imzalanmaktadır. İmzalı tutanaklar, raportör tarafından karar defterine tarih ve sıra numarası ile mühürlenerek yapıştırılmaktadır.

İmza altına alınan kararlar, Kanunlara göre TRT’yi denetlemekle yetkili ve görevli kılınan kurum veya denetim birimlerine sunulmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulunca alınan tüm kararlar Kurumun ilgili birimlerine de gönderilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin, kararlarla ilgili olarak istedikleri herhangi bir hususu, alınan karar içine yazdırmaları mümkündür. Ayrıca karşı oylarını veya farklı karar alınmasını talep etmeleri halinde de bütün bu hususlar kararlarda yer almaktadır. Dolayısıyla Yönetim Kurulunun çalışma ve toplantılarında yer alan herhangi bir hususun gizlenmesi, kararda yer verilmemesi mümkün olmadığı gibi, belirtilen bütün hususlar kararlara yazılmakta ve üyeler tarafından imzalanmakta, böylece kararların açıklığı ve şeffaflığı sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu kararları ve eklerinin ve aynı şekilde bugüne kadar alınan Yönetim Kurulu toplantılarına ait ses kayıtlarının da silinmesi ya da imha edilmesi söz konusu değildir. Ayrıca Yönetmelikte, Yönetim Kurulu kararları ve eklerinin 15 yıl, toplantı ses kayıtlarının da 10 yıl muhafaza edileceği belirtilmesine rağmen kararlar ve ses kayıtları süre gözetilmeksizin Kurum arşivlerinde muhafaza edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
Bülten Metnini İndir